Για 2η φορά την τελευταία διετία το ΕΚΠΑ σπάει το φράγμα των top 200 Πανεπιστημίων σε σημαντική παγκόσμια Κατάταξη

http://nturanking.csti.tw/ranking/OverallRanking/

 

Για 2η φορά την τελευταία διετία το ΕΚΠΑ σπάει το φράγμα των top 200 Πανεπιστημίων σε μία από τις πλέον σημαντικές παγκόσμιες κατατάξεις, η οποία βασίζεται και αξιολογεί την ποιότητα, ποσότητα και επιδραστικότητα του ερευνητικού έργου των Ιδρυμάτων παγκοσμίως. Πιο συγκεκριμένα, την 186η θέση στον κόσμο καταλαμβάνει για το 2022 το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανάμεσα στα 1000 καλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τον διεθνώς αναγνωρισμένο πίνακα κατάταξης «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities».  Η προηγούμενη ανάλογη επιτυχία ήταν τον Ιανουάριο του 2021 όταν το Ίδρυμα βρέθηκε στην 182η θέση στην κατάταξη της Webometrics.

Παράλληλα το ΕΚΠΑ καταλαμβάνει την 1η Θέση μεταξύ των επτά (7) Ελληνικών Πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης.  Πιο συγκεκριμένα στην 2η θέση στην Ελλάδα και την 350η θέση παγκοσμίως βρίσκεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  και ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην 493η θέση, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στις θέσεις 601-650, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στις θέσεις  651-700, το Πανεπιστήμιο Πατρών στις θέσεις 801-850,  και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στις θέσεις 901-950 (Βλ. Πίνακα 1).

Η συγκεκριμένη θέση που έλαβε το ΕΚΠΑ είναι η υψηλότερη στην δεκαπενταετία (2007-2022), στην οποία η εν λόγω κατάταξη δημοσιεύει αποτελέσματα (βλέπε Πίνακα 2). Η αμέσως προηγούμενη υψηλότερη επίδοση ήταν η 199η θέση το 2013.

Επιπρόσθετα της συνολικής κατάταξης, ο συγκεκριμένος φορέας περιλαμβάνει κατατάξεις σε 6 ευρύτερα επιστημονικά πεδία (fields), καθώς και σε 27 συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα (subjects). Και εδώ το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει επιτύχει σημαντικές διακρίσεις έχοντας συμπεριληφθεί στα κορυφαία Πανεπιστήμια στα πέντε από τα έξι επιστημονικά πεδία (βλ. Πίνακα 3). Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής το οποίο τοποθετείται στην 110η θέση στον κόσμο, έχοντας ανέβει τριάντα θέσεις σε σχέση με την κατάταξη του 2018 και στις επιστήμες της ζωής στην 179η θέση παγκοσμίως, έχοντας ανέβει 110 θέσεις σε σχέση με την κατάταξη του 2018.

Στην κατάταξη των επιμέρους επιστημονικών αντικειμένων το ΕΚΠΑ έχει συμπεριληφθεί  και αξιολογηθεί θετικά, δηλαδή σε θέσεις κάτω από την θέση 500, σε 14 από τα 27 αντικείμενα της Κατάταξης (βλ. Πίνακα 4). Μεταξύ των επιστημονικών αντικειμένων που διακρίθηκαν ιδιαίτερα στην κατάταξη, αναφέρουμε την Ανοσολογία η οποία  βρίσκεται στην 66η θέση παγκοσμίως, τη Φαρμακευτική – Τοξικολογία στην 81η θέση, και την Κλινική Ιατρική στην 104η θέση.  Στα top 200 βρίσκονται τα επιστημονικά αντικείμενα της Φυσικής, της Πολιτικής Μηχανικής, της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, και των Επιστημών του Διαστήματος

 

Πηγή: Ιστοσελίδα Κατάταξης Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

 

 

 

 

Πίνακας 1: Η θέση του ΕΚΠΑ και των υπόλοιπων ελληνικών Πανεπιστημίων στον Πίνακα Κατάταξης «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities»

Παγκόσμια

Θέση

2022

Θέση στη Χώρα 2022 Πανεπιστήμιο Συνολικός Βαθμός Άρθρα 11 Ετών Τρέχοντα Άρθρα Αναφορές

11 ετών

Τρέχουσες Αναφορές Μέσος Όρος αναφορών Η-Index HICI Άρθρα Hi Impact Άρθρα περιοδικών
186 1 Εθνικό &  Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 35.3 29.1 38.4 26.5 35.3 53.7 59.0 25.4 27.2
350 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 31.8 30.8 35.8 24.3 30.4 48.1 49.1 22.5 24.1
493 3 Πανεπιστήμιο Κρήτης 30.3 26.3 29.7 22.5 27.6 58.9 45.8 20.9 23.1
601-650 4 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
651-700 5 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
801-850 6 Πανεπιστήμιο Πατρών
901-950 7 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας                  

Πηγή: Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Η θέση του ΕΚΠΑ στην παγκόσμια κατάταξη NTU Ranking (2007-2022)

Έτος 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Θέση 301 288 271 250 248 213 199 203 217 216 215 228 213 206 220 186

Πηγή:   Ιστοσελίδα Κατάταξης Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

 

 

Πίνακας 3: Η κατάταξη του ΕΚΠΑ στα επιμέρους Επιστημονικά Πεδία

α/α Επιστημονικό Πεδίο 2022 2021 2020 2019 2018
1. Γεωργία-Γεωπονική 451-500 451-500 401-450 401-450 401-450
2. Επιστήμες της Ζωής 179 208 236 216 289
3. Ιατρική 110 122 123 120 140
4. Φυσικές Επιστήμες 299 301-350 243 261 282
5. Κοινωνικές Επιστήμες 301-350 351-400 351-400 351-400 298

Πηγή: Ιστοσελίδα Κατάταξης Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

 

 

Πίνακας 4: Η κατάταξη του ΕΚΠΑ σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα

α/α Επιστημονικό Αντικείμενο 2022 2021 2020 2019 2018
1. Γεωργικές Επιστήμες 301-350 301-350 301-350 301-350 401-450
2. Πολιτική Μηχανική 187 205 234 265 186
3. Κλινική Ιατρική 104 112 107 109
4. Επιστήμες των Υπολογιστών 351-400 351-400 401-450 351-400 351-400
5. Ηλεκτρική Μηχανική 301-350 351-400 351-400 301-350 351-400
6. Ανοσολογία 66 77 82 89
7. Μαθηματικά 301-350 351-400 351-400 351-400 351-400
8. Μικροβιολογία 237 242 260 241
9. Μοριακή Βιολογία και Γενετική 198 240 256 269
10. Χημεία 451-500 401-450 401-450 451-500
11. Φαρμακολογία και Τοξικολογία 81 78 81 95 94
12. Φυσική 194 178 147 159 206
13. Κοινωνικές Επιστήμες  Γενικά 288 289 292 287
14. Επιστήμες του Διαστήματος 199 234 177 210

Πηγή: Ιστοσελίδα Κατάταξης Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης για το 2022 περιλαμβάνουν οκτώ  (8) δείκτες. Αυτοί οι δείκτες αντιπροσωπεύουν και ενσωματώνουν τρία διαφορετικά κριτήρια απόδοσης των επιστημονικών δημοσιεύσεων: την παραγωγικότητα της έρευνας, τον αντίκτυπο της έρευνας και την αριστεία της έρευνας. Ο  Πίνακας 5 παρουσιάζει τους δείκτες αξιολόγησης και  τις αντίστοιχες σταθμίσεις για κάθε δείκτη. Η επιλογή των 100 πανεπιστημίων έγινε ύστερα από προαξιολόγηση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ανώτατων ιδρυμάτων, των οποίων τα στοιχεία εξετάσθηκαν αρχικώς. Η τελική ένταξη στον εν λόγω πίνακα κατάταξης βασίστηκε στις πληροφορίες που προέρχονται από τους βασικούς δείκτες επιστήμης (Essential Science Indicators ESI) και την βιβλιομετρική βάση Web of Science της Clarivate.

 

Πίνακας 5: Κριτήρια Κατάταξης του Πίνακα «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» για το 2022

Κριτήρια Overall Performance Indicators Βαρύτητα
Παραγωγή Έρευνας Ο αριθμός των άρθρων τα τελευταία 11  χρόνια (2011-2021) 10% 25%
Ο αριθμός των άρθρων του τρέχοντος έτους (2021) 15%
Επίδραση Έρευνας Ο αριθμός των ετεροαναφορών τα τελευταία 11 χρόνια  (2011-2021) 15% 35%
Ο αριθμός των ετεροαναφορών τα τελευταία 2 χρόνια  (2020-2021) 10%
Ο μέσος όρος ετεροαναφορών τα τελευταία 11 χρόνια (2011-2021) 10%
Ερευνητική Αριστεία Τα άρθρα hindex των τελευταίων δύο ετών  (2020-2021) 10% 40%
Αριθμός Άρθρων με υψηλό αριθμό ετεροαναφορών (2011-2021) 15%
Αριθμός Άρθρων την τρέχουσα χρονιά σε περιοδικά υψηλής απήχησης (2020-2021) 15%

Πηγή: Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities-Indicators

Στην 1η θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Harvard και ακολουθούν στη 2η θέση το Πανεπιστήμιο Stanford και στην 3η θέση το University College του Λονδίνου. Στην 4η θέση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, στην 5η θέση το John Hopkins και στην 6η θέση το Πανεπιστήμιο Toronto του Καναδά.

Η αξιολόγηση «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» στηρίζεται αποκλειστικά στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε Ίδρυμα, στην απήχηση που επιτυγχάνουν οι δημοσιευμένες εργασίες των μελών ΔΕΠ και ερευνητών του, καθώς και στην τελική ιδιαίτερη διάκρισή και αναγνώριση που λαμβάνουν ως δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση.  Επιπροσθέτως στην εν λόγω αξιολόγηση αποτυπώνεται τόσο η βραχυπρόθεσμη όσο και η μακροπρόθεσμη επίδοση και απόδοση των Πανεπιστημίων στην έρευνα, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η θέση ενός Ιδρύματος από μια συγκυριακά καλή επίδοση μιας μεμονωμένης χρονιάς. Κατατάξεις όπως η συγκεκριμένη είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι δεν επηρεάζεται από τους πόρους που διατίθενται σε ερευνητικούς σκοπούς, από τις υποδομές εκπαίδευσης και τα μεμονωμένα επιτεύγματα μελών ΔΕΠ αλλά από τη διαχρονική  και υψηλού επιπέδου και συνέπειας  επιστημονική έρευνα που λαμβάνει χώρα σε Πανεπιστήμια όπως το ΕΚΠΑ.

Οι εν λόγω σημαντικές διακρίσεις αποδεικνύουν την σημαντική ερευνητική παραγωγή του Ιδρύματος, η οποία συνεχίστηκε απρόσκοπτα παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα επιβεβαιώνεται η συνεισφορά, η επίδραση και η υψηλή ποιότητα του ερευνητικού έργου του ΕΚΠΑ στην διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Το Πανεπιστήμιο μας έχει θέσει ως βασικούς άξονες της στρατηγικής του την υψηλής ποιότητας Έρευνα, τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια. Απόρροια των συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της ακαδημαϊκής μας κοινότητας είναι το ΕΚΠΑ να έχει καταστεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο “Research Oriented” Πανεπιστήμιο, στο οποίο αναπτύσσονται σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες υψηλής επίδοσης και αναγνώρισης από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

 

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ

Προηγούμενο άρθροΑρνητικό μήνυμα για το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας η πυρκαγιά στη Δαδιά
Επόμενο άρθροΑπάντηση Οικονόμου σε Τσίπρα: Θα γίνει η οριστική πολιτική αποτίμηση και θα φανεί ποιος είναι πραγματικά συνεπής στους θεσμούς

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ