ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΛΑΝΙΤΗΣ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ


ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ

 1. Να έχουν κυπριακή υπηκοότητα και να έχουν γεννηθεί μετά τις 31.12.1989.
 2. Να έχουν γίνει δεκτοί/ες για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master για την ακαδημαϊκή περίοδο 2021 – 2022 σε πανεπιστήμιο αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία.
 3. Να είναι το πρώτο τους μεταπτυχιακό αυτού του επιπέδου που θα παρακολουθήσουν .
 4. Να είναι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένου πανεπιστήμιου από την Κυπριακή Δημοκρατία με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας που αντιστοιχεί στο «Λίαν Καλώς».
 5. Το εισόδημα της οικογένειάς τους να μην υπερβαίνει τις €35.000 καθαρές απολαβές ή των ιδίων, εάν είναι αυτοσυντήρητοι /ες, να μην υπερβαίνει τις €20.000.
 6. Να μη λαμβάνουν ή λάβουν στη διάρκεια της συγκεκριμένης ακαδημαϊκής περιόδου για τις ίδιες σπουδές, άλλη υποτροφία ή δωρεά ή βοήθημα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή οικονομικής ενίσχυσης από άλλο φορέα.
 7. Να γνωρίζουν άριστα την Ελληνική και τη γλώσσα των μεταπτυχιακών σπουδών που θα ακολουθήσουν.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Α) Οι υποψήφιοι/ες θα αξιολογηθούν μέσω συνέντευξης από την Επιτροπή Υποτροφιών του Ιδρύματος.

Β) Κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα ληφθούν υπόψη τα πάρα κάτω :

1) Προπτυχιακές σπουδές, 2) Οικονομικά δεδομένα, 3) Ειδικοί κοινωνικοί λόγοι

4) Συνέντευξη και γενική αξιολόγηση του/της αιτητού/αιτήτριας

Γ) Κλάδοι σπουδών σχετικοί με την Ηλεκτρονική Τεχνολογία, την Ενέργεια, την Πληροφορική, το Περιβάλλον, την Υγεία, τη Ναυτιλία και τη Μηχανολογία θα έχουν πρόσθετη βαρύτητα στην αξιολόγηση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα εξής επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Αναλυτικότερο βιογραφικό σημείωμα με τυχόν πρόσθετα στοιχεία από αυτά της αίτησης (όχι περισσότερες από 600 λέξεις).
 3. Aντίγραφο επιστολής πανεπιστημίου ότι ο/η υποψήφιο/α έχει γίνει δεκτός/η για μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους φοίτησης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.
 4. Αποδεικτικό άριστης γνώσης της Ελληνικής (π.χ. απολυτήριο Λυκείου) και της γλώσσας σπουδών.
 5. Aντίγραφο πρώτου πτυχίου.
 6. Αποδεικτικά στοιχεία βαθμολογίας τελευταίου έτους πτυχίου.
 7. Αντίγραφο ηλεκτρονικής Δήλωσης Ετήσιου Εισοδήματος προς το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων για το τελευταίο φορολογικό έτος και βεβαίωση παραλαβής από το Τμήμα.
 8. Αποδεικτικά στοιχεία ύπαρξης κοινωνικών κριτηρίων (ορφάνια, πολυμελής ή μονογονεϊκή οικογένεια, ανεργία, αναπηρία, υγεία …)
 9. Σημείωμα για το ποια κοινωνική συμβολή θα μπορούσε να κάνει με την επιλογή του συγκεκριμένου κλάδου μεταπτυχιακών σπουδών ( μέχρι και 400 λέξεις)

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η Επιτροπή δεν θα εξετάζει αιτήσεις που είναι ελλιπώς συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1) Η Επιτροπή Υποτροφιών του Ιδρύματος καλεί κατά την κρίση της σε συνέντευξη υποψηφίους/ες υποτρόφους που ανταποκρίνονται στα κριτήρια της προκήρυξης, η οποία μπορεί να είναι και διαδικτυακή.

2) Η επιλογή των υποψηφίων που θα λάβουν υποτροφία ανάλογα με τα προσόντα, τις διακρίσεις και την ανάγκη των υποψηφίων για οικονομική στήριξη δεν υπόκειται σε ενστάσεις ή σε οποιαδήποτε αντίρρηση.

3) Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα κληθούν να παρουσιάσουν τα αυθεντικά δικαιολογητικά, καθώς και βεβαίωση λευκού ποινικού μητρώου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι την 12 Νοεμβρίου 2021 στη διεύθυνση:

a.p.lanitis.scholarships2021@gmail.com

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Οι επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ες θα κληθούν ενώπιον της αρμόδιας ανεξάρτητης Επιτροπής Υποτροφιών σε συνέντευξη, η οποία ενδέχεται να γίνει και μέσω τηλεδιάσκεψης.

2) Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν προσωπικά σε κάθε επιτυχόντα υποψήφιο/α με e-mail ή/και τηλεφωνικά. Θα ανακοινωθούν δημοσίως και θα αναρτηθούν στη σελίδα του Ιδρύματος « Ανδρέας Πάνου Λανίτης» στο Facebook .

3) Για τη λήψη της υποτροφίας οι επιτυχόντες θα υπογράψουν σχετικό έντυπο.

4) Το ποσό της υποτροφίας θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 Ευρώ: Η πρώτη δόση (€1.000) το Δεκέμβριο του 2021 και η δεύτερη (€1.000) το Μάρτιο του 2022.

5) Πριν την καταβολή οποιουδήποτε ποσού της υποτροφίας , ο/η υπότροφος οφείλει να υποβάλει στο Ίδρυμα βεβαίωση συνέχισης των σπουδών του/της από το Πανεπιστήμιο που φοιτά, καθώς και τα στοιχεία του τραπεζικού του/της λογαριασμού.

6) Ο/η υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντάσσει και να υποβάλλει στο Ίδρυμα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος, αντίγραφο του τίτλου σπουδών που θα του/της απονεμηθεί, καθώς και συνοπτική έκθεση σχετικά για τη μετέπειτα επιστημονική του/της δραστηριότητα.

7) Σε περίπτωση που θα του/της χορηγηθεί οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση ή αποκτήσει οποιοδήποτε εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή είτε από το Πανεπιστήμιο που σπουδάζει είτε από άλλο φορέα, ο/η υπότροφος οφείλει να το γνωστοποιήσει αμέσως στο Ίδρυμα.

8) Ο/η υπότροφος αναλαμβάνει να συντάξει και υποβάλει στο Ίδρυμα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών συνοπτική έκθεση προόδου και αναλυτική βαθμολογία.

9) Το Ίδρυμα δύναται – εάν κριθεί αναγκαίο – να επικοινωνήσει με το Πανεπιστήμιου που φοιτά ο/η υπότροφος σχετικά με την πορεία των σπουδών του/της.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το Ίδρυμα μπορεί να διακόψει την χορήγηση κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος ή / και να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα του, εάν: α) Ο/η υπότροφος διακόψει νωρίτερα από το προβλεπόμενο τις σπουδές του/της . β) Αν από τα υποβαλλόμενα από τον/την ίδιο/α ή το Πανεπιστήμιο στοιχεία προκύπτει ότι δεν είναι ικανοποιητική η πρόοδος ή παραβιάζει το πρόγραμμα σπουδών του/της. γ) Αν δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του/της προς το Ίδρυμα Ανδρέας Πάνου Λανίτης. δ) Αν αποδειχθεί ότι είχε υποβάλει προς το Ίδρυμα αναληθή στοιχεία. Ε) Για οποιοδήποτε απρόβλεπτο λόγο.


Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες κανενός.

Ακολουθήστε τις ειδήσεις του speaknews.gr στο Google News πατώντας εδώ